VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL

Gestió directa del Dany Corporal.

Si vostè no ha rebut la quantitat que pensa que li correspon pels danys personals que pugui haver sofert, té dret a reclamar la indemnització sobre la base de les patologies cobertes per la seva pòlissa.